start:
end:
duration:
05:00:00
Last success:J,Never Give Up (Grinenko, Zakharov, Zolotarev),04:59
Last submit:J,Shanghai Jiao Tong University: willow,04:59
#
A
52/235
B
7/14
C
83/706
D
1/12
E
12/90
F
0/1
G
144/248
H
116/250
I
164/474
J
12/344
K
46/332
ScorePenalty
1
Tsinghua University: Three Hold Two
+
01:05
+
02:00
+
00:37
+3
01:50
+
00:04
+1
00:27
+
00:53
+1
02:28
+5
03:42
9991
2
* Past Glory (Korotkevich, Kunyavskiy, Vasilyev)
+1
01:09
+
02:50
+2
00:48
+
03:48
+
00:09
+
00:19
+
00:29
+2
04:12
+1
04:06
91194
3
Warsaw U Polish Mafia (Debowski, Nadara, Sokolowski)
+1
01:13
-1
04:59
+
01:48
+
02:43
+
00:14
+
00:33
+
00:16
+5
03:14
+1
03:26
8949
4
Tsinghua University: Little Ten Thousand States
+3
02:36
+
03:22
+1
00:27
+2
01:08
+
00:16
+
01:08
+
00:45
+2
03:40
8965
5
Um_nik Training Center (Danilyuk, Romashov)
+1
00:31
+
04:12
+
01:07
+1
03:30
+
00:24
+
00:59
+
00:47
+
04:47
81021
6
Hangzhou Xuejun Highschool: FireBladeMaster (Kong, Ma, Zhou)
+
02:33
+
02:32
+2
00:50
+2
03:52
+
00:03
+
00:15
+
00:57
-18
04:59
+2
04:16
81042
7
Harbour Space U 0 (Dubovik, Sardarbekov)
+1
00:53
+2
01:52
+1
01:10
+6
03:49
+1
00:12
+
00:42
+
00:46
-1
04:58
+10
03:55
81223
8
Nanjing University of Posts and Telecommunications: Cirtrus
+2
04:53
+
04:20
+4
02:05
+4
01:31
+
00:41
+1
01:48
+1
02:46
+4
04:38
81685
9
ITMO University: Insert your name (Budin, Korobkov, Naumov)
+2
02:06
+
01:14
-5
04:59
+
00:21
+
00:44
+
01:01
+1
03:31
+
04:01
7840
10
Kyiv NU: 0_GB_RAM (Lutsenko, Savchuk, Zavodnyk)
+
01:59
+2
01:29
+
03:53
+
00:11
+
00:54
+
00:31
+2
03:50
7850
11
Zhejiang University: Heltion & l1ll5 & SSerxhs
+2
01:29
+
00:49
+8
04:34
+
00:23
+
00:36
+1
00:43
-9
04:59
+4
01:44
7921
12
ETH Zürich: lETHargy
+1
00:54
+1
01:28
+1
00:32
+
01:17
+
01:09
+6
04:22
+1
03:02
7968
13
Southeast University: Kokoronashi
+1
02:50
+
02:00
+
00:20
+1
01:22
+2
01:36
+
02:58
+
04:10
71000
14
SPb SU: LOUD Enough (Bochkov, Gaevoy, Makarov)
+
00:33
+3
01:24
+10
03:28
+
00:46
+
01:59
+
00:57
+3
04:44
71154
15
Nanjing University: Continued Story
+3
02:13
-4
04:56
+5
03:00
+6
04:55
+
00:49
+
01:09
+
00:48
-5
04:09
+1
03:02
71259
16
Zhejiang University: Solitary Dream
+
03:29
+1
02:21
+
00:26
+
00:58
+1
01:12
+7
04:59
+3
04:57
71344
17
Nanjing U: Hakujitsu (Ran, Wang, Zhang)
+
02:47
+3
01:57
+1
03:55
+
00:27
+
01:27
+
01:53
+12
04:54
71365
18
HSE: Koresha (Gorokhovskii, Rakhmatullin, Safonov)
+
01:14
+
00:44
-6
04:59
+
00:07
+
00:37
+
00:49
+
01:54
6327
19
Hangzhou Xuejun Highschool: MYYAKAK (Jin, Liu, Zhang)
+1
03:13
+1
00:45
-1
01:02
+
00:08
+
00:35
+
01:38
-6
04:59
+3
03:13
6676
20
The University of Tokyo: UT a.k.a Is
+
01:20
+
01:34
-2
04:20
-4
04:59
+1
00:15
+2
02:02
+
00:57
+1
04:23
6714
21
KhNURE_XTO_Debugless (Barenblat, Skybytskyi, Smirnov)
+1
01:41
+
01:06
+
02:33
+
01:36
+
00:50
-5
04:50
+5
03:59
6826
22
Shanghai Jiao Tong University: willow
+1
02:07
+
03:07
+
00:59
+2
01:42
+1
01:03
-6
04:59
+1
03:15
6836
23
Moscow IPT: The Phoenix (Grigoryev, Shpakovskiy, Tretiakov)
+
01:51
+2
02:51
+
02:12
+
00:41
+1
00:55
+1
04:43
6874
24
HSE: Dirizhabl' (Akulov, Arzhantsev, Pogodin)
+
01:28
+3
02:05
+
00:29
+1
01:15
+
00:26
-1
04:46
+12
04:44
6950
25
High School Affiliated to Renmin University of China (Huang, Li, Wang)
+3
03:01
+4
01:22
-2
04:59
+
00:24
+
01:41
+4
01:30
-6
04:56
+3
04:19
61021
26
Osaka University: TLE_WARK
+2
03:16
+4
02:55
+
00:29
+
02:26
+1
01:40
+3
04:21
61109
27
Belarusian SU #1 (Klimasheuski, Melnichenka, Paliukhovich)
+
03:21
+4
03:48
-4
04:59
+
01:14
+
02:05
+
01:57
-3
04:59
+1
04:51
61138
28
KTH - Royal Institute of Technology: CyanForces
+2
03:04
-2
04:54
+
03:19
+2
01:36
+1
01:01
+4
02:54
+1
04:49
61205
29
Hangzhou Xuejun Highschool: A-SOUL_Unofficial (Chen, Zhang, Zhu)
+6
04:58
+3
03:13
+
00:28
+
01:32
+8
02:04
+
04:29
61346
30
Shanghai Jiao Tong University: All-in at the River
-12
04:59
+4
03:46
+3
02:44
+2
00:51
+
00:56
+9
03:11
+2
04:46
61377
31
Beihang University: WarWolf
+1
02:09
+
00:23
+1
01:19
+
00:40
+1
01:59
-14
04:43
5451
32
Wuhan No.2 High school: dancing leaves (Chen, Zhang)
-7
04:54
+
02:02
+
00:07
+2
01:10
+
01:13
+2
03:17
5551
33
Aeren fan club (Gonçalves, Kulkov, Uustalu)
+
00:42
+3
01:56
-4
03:35
+1
00:53
+1
01:17
+2
02:32
-5
04:59
5582
34
SPb HSE: Lemon Tree (Alferov, Makhnev, Surkov)
+2
02:00
+1
01:33
+
03:02
+
01:16
+
00:52
-12
04:59
-1
04:59
5584
35
Hailiang FLS: Anonymous (Huang, Shi, Wang)
+
03:54
+1
00:54
+1
00:11
+1
00:27
+4
01:58
-13
04:59
5586
36
HSE + SPbSU supermarket (Markelov, Pustovalov, Ushakov)
+
02:04
+4
02:50
+
01:05
+3
00:50
+1
01:37
-21
04:27
-6
04:59
5667
37
Moscow SU: NoNames (Kalendarov, Kashina, Koshelev)
+1
03:19
+1
02:28
+
00:28
+2
02:34
+1
00:55
-22
04:59
5686
38
Hangzhou Xuejun Highschool: fans of zhoukangyang (Li, Shen, Wan)
+10
02:55
+
00:09
+
01:16
+
00:56
+1
02:32
5691
39
Carry and Rice (Ismailov, Satylkhanov)
+5
03:13
+2
03:08
-4
04:55
+
00:57
+1
01:40
+1
00:22
5741
40
ITMO University: pengzoo (Golikov, Iakovlev, Perveev)
+
04:34
+1
02:36
+
01:55
+1
00:40
+1
02:10
-12
04:59
5776
41
BUET: RFM (Bin Mosaddek, Irshad, Rahman)
+1
02:02
+
01:09
+1
00:57
+2
03:23
+
04:33
5806
42
HSE: Lock, stock and two broken chairs (Kaurkin, Shukalov, Yaschinskaya)
+
03:32
+2
03:20
+
01:30
+
01:53
+1
02:28
5826
43
Wroclaw U 1 (Agrawal, Górkiewicz, Martowicz)
+2
03:24
+1
02:00
+
00:21
+3
04:54
+2
00:49
-5
02:56
5849
44
Fudan University: Northward Ansers
+
02:14
+
00:58
+
02:26
+3
02:21
+1
04:52
5854
45
Sun Yat-sen University: SYSU_unhindered
-3
04:32
+1
02:46
+2
00:23
+
00:37
+1
00:56
+10
04:59
5863
46
Charles University in Prague: MFF2
+
04:37
+4
02:33
+
02:10
+1
04:42
+
01:28
-2
00:58
51032
47
Fudan University: Orbital Cat
+2
03:52
+6
03:27
-4
04:17
+
01:45
+
00:36
-6
04:57
+2
04:33
51055
48
Beijing University of Posts and Telecommunications: 0xCCCCCCCC
+13
04:53
+
01:03
+1
01:38
+1
02:55
+1
01:49
51060
49
HSE: Sovetskiy Soyuz (Pankevich, Zimanov, Zimanov)
+4
03:14
+11
04:02
+
02:04
+
01:12
+2
01:56
-11
04:59
-6
04:59
51090
50
Hangzhou Xuejun Highschool: stozhoukangyang (Zhang, Zhou, Zhu)
+7
03:02
+1
02:12
+2
01:49
+
00:56
+7
04:49
51110
1234