20 Nov 2017, 00:14:35
start:
18 Nov 2016, 09:30:00
end:
18 Nov 2016, 14:30:00
duration:
05:00:00