20 Nov 2017, 00:13:30
start:
17 Nov 2016, 09:30:00
end:
17 Nov 2016, 14:30:00
duration:
05:00:00