20 Nov 2017, 00:17:28
start:
14 Nov 2016, 09:30:00
end:
14 Nov 2016, 14:30:00
duration:
05:00:00