20 Nov 2017, 00:17:48
start:
13 Nov 2016, 09:30:00
end:
13 Nov 2016, 14:30:00
duration:
05:00:00