20 Nov 2017, 00:17:02
start:
10 Nov 2016, 11:00:00
end:
10 Nov 2016, 16:00:00
duration:
05:00:00