20 Nov 2017, 00:18:06
start:
8 Nov 2016, 15:00:00
end:
8 Nov 2016, 20:00:00
duration:
05:00:00